ลอดลายมังกร ประภัสสร เสวิกุล

ISBN:

Published:

312 pages


Description

ลอดลายมังกร  by  ประภัสสร เสวิกุล

ลอดลายมังกร by ประภัสสร เสวิกุล
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 312 pages | ISBN: | 7.40 Mb

ตำนานแหงการตอสูชีวิตสุดยิงใหญ ของ “เหลียง” ลูกผูชายสายเลือดมังกร คุณธรรมทีสังสม และพรำสอนลูกหลาน สามารถกอบกูชือเสียง และความภาคภูมิใจของตัวเขาเองกลับคืนมาไดอีกครังหลังจากทีทายาทของเขาบางคนหลงเดินในทางทีผิด ซึงทำรายทังตัวของตัวเอง และทำใหชืMoreตำนานแห่งการต่อสู้ชีวิตสุดยิ่งใหญ่ ของ “เหลียง” ลูกผู้ชายสายเลือดมังกร คุณธรรมที่สั่งสม และพร่ำสอนลูกหลาน สามารถกอบกู้ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจของตัวเขาเองกลับคืนมาได้อีกครั้งหลังจากที่ทายาทของเขาบางคนหลงเดินในทางที่ผิด ซึ่งทำร้ายทั้งตัวของตัวเอง และทำให้ชื่อเสียงของตระกูลตกต่ำEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ลอดลายมังกร":


filmikitv.goodread100mbooks.club

©2012-2015 | DMCA | Contact us